سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مهره کش – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
امیرداور فروزندهشهرکی – استادیاران بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
غلامرضا قلمکاری – استادیاران بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
اکبر پیرستانی – استادیاران بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ

چکیده:

یک گوساله سالم از تغذیه و مدیریت صحیح گاو آبستن در دوره بارداری، بدست می آید. تغذیه نامناسب می تواند برتوسعه جنین گوساله تاثیربگذارد و سبب افزایش بیماری و مرگ و میر گوساله های تازه بدنیا آمده شود. با توجه به نقش مهم سلنیوم در رشد و سلامتی گوساله، تحقیقحاضر به منظور بررسی اثرات استفاده ازمخمر سلنیوم در دوره انتقالی گاوهای هلشتاین بر روی عملکرد گوساله های تازه متولد آنها صورتگرفت. بدین منظور ۴۰ رأس گاو شیری انتظار زایمان از ۳ هفته قبل از زایمان در قالب یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی به دو گروه ۲۰ تایی تقسیم شدند: : گروه شاهد با جیره فاقد مخمر سلنیوم و گروه آزمایش با جیره ی حاوی ۳۰۰ میلی گرم مخمر سلنیوم در هرکیلوگرم ماده خشکجیره در هر روز به ازای هر رأس گاو تغذیه شدند. بعد از زایمان گاوها و متولد شدن گوساله ها، هر کدام از گروه های ۲۰ تایی به دو گروه ۱۰تایی تقسیم شده که در گروه آزمایش، یکی از گروه های ۱۰ تایی از جیره فاقد مخمر سلنیوم تغذیه شدند (تیمار ۱) و گروه دیگر از زمان تولد تا ۸ هفتگی مخمر سلنیوم را به مقدار ۳۰۰ میلی گرم در هرکیلوگرم ماده خشک جیره مصرفی در هرروز دریافت کرد (تیمار ۲). در گروه شاهد، یکی ازگروه های ۱۰ تایی از زمان تولد تا ۸ هفتگی مخمر سلنیوم را به مقدار ۳۰۰ میلی گرم در هرکیلوگرم ماده خشک جیره مصرفی در هرروز دریافتنمود (تیمار ۳) و گروه دیگر از جیره فاقد مخمر سلنیوم تغذیه شدند.. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن مخمر سلنیوم تاثیر معنی داری بر مصرفخوراک کل دوره نداشت ( ۰۵ / P >0 ). تیمارهای ۲ و ۳ در مقایسه با تیمار ۱ بطور معنی داری ( ۰۵ / P <0 ) دارای افزایش وزن بالاتری در کل دوره آزمایش بودند. ضرایب تبدیل غذایی بین تیمارهای ۲، ۳ و شاهد مشابه بود ولی تیمار ۱ از ضریب نبدیل بالاتری برخوردار و از نظر آماری معنیدار بود ( ۰۵ / P <0 ). با توجه به عملکرد بهتر تیمار ۳، می توان نتیجه گرفت که استفاده از مخمرسلنیوم در دوره بعد از تولد باعث بهبود افزایش وزنو ضریب تبدیل غذایی می شود