سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدا… فرجی – استادیار دانشگاه زنجان
سکینه امینیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم، مدرس دانشگاه زنجان
ابراهیم صادقی – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

اهمیت گردشگری در عصر حاضر بیش از همه وابسته به چرخهی اقتصادی آن میباشد که قابلیت بالایی در زمینهی پویایی اقتصاد محلی و بینالمللی دارا میباشد. بهرهگیری از این موقعیت نیازمند ایجاد شرایط مساعدی است که در قالب برنامهریزی جامع و فراگیر قابل بررسی است. در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری بحساب میآید که میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیتها و محدودیتهای گردشگری روستایی نقش موثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد. روستای اشتبین، از توابع بخش سیه رود شهرستان جلفا در استان آذربایجانشرقی واقع شده است و یکی از قدیمیترین و زیباترین روستاهای حاشیه رودخانه ارس است.خانههای مزین به سر درها و کتیبههای مرمرین دوره صفویه و معماری بسیار زیبا و بافت پلکانی آن و طبیعت جذاب با جنگلی از میوه های متنوع ،این روستا را دهکده سلامت نام نهاده و در زمره آثار ملی ثبت شده قرار داده است. طی سالهای اخیر درچارچوب ادبیات توسعه پایدار، گردشگری پایدارمورد توجه پژوهشگران، صاحبنظران و متولیان امر گردشگری قرار گرفته است. اما منظور از گردشگری پایدار روستایی چیست؟ و دارای چه ابعاد و شاخصهایی میباشد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و کتابخانهای و مطالعات میدانی تلاش میکند گردشگری پایدار روستایی را در روستای اشتبین مورد مطالعه قرار دهد.