سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسین اوجی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
مهران یزدی – دکتری برق و مخابرات

چکیده:

پژوهش حاضر که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد به همین مضمون می باشد به بررسی معضلات و مشکلات مختلف درصنعت فوتبال کشور از دیدگاه فنی و آماری می پردازد پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق پس از مطالعه فراوان و مصاحبه با متخصصن امر در حوزه های ورزش و IT و همچنین کمک از پرسشنامه های قدیمی مانند اسکافیلد ۱۹۸۳ ، هانسن و گوتیر ۱۹۹۲ کاسکی ۱۹۹۴ و گرین ۱۹۹۵ ، و ژانگ و همکاران ۱۹۹۵ دردو گروه مدیران ورزشی استان فارس و تماشاگران که هریک از سوالات آن با طیف لیکرت تهیه گردیده است و محقق در پنج حوزه اقتصادی جذابیت بازی اولویت های تماشاچیان امکانات و تسهیلات و دیدگاه فنی ارزیابی و تحلیل می نماید پس از تعیین حجم نمونه پرسشنامه دراختیار مدیران و تماشاگران قرارگرفت و پس از جمع آوری به کمک آزمون آماری t- استودنت تک نمونهای مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان داد که از نظر مدیران بیشترین نقش دررابطه با سرویس دهی مناسب و ایمن نمودن فضا در ورزشگاه می تواند درجلوگیری از ورود آشوبگران شناخته شده به ورزشگاه با میانگین ۴/۹ باشد و کمترین نقش دررابطه با ادامه روند بلیط فروشی سنتی با میانگین ۱/۶ میب اشد.