سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خلیل اسدی وفا – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
مهدی صیدی – استادیار دانشگاه ایلام
مهرانگیز چهرازی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمد سیاری – استادیار دانشگاه ایلام

چکیده:

سدیم درخاک باعث کاهش عملکرد می گردد به منظور بررسی تاثیر نیترات پتاسیم بربرخی یکی از اثرات مهم شوری روی گیاهان کاهش غلظت پتاسیم و نیتروژن و به دنبال آن کاهش رشدونمو ومقاومت گیاه به شرایط شوری است خصوصا این مشکل درمناطق خشک و نیمه خشک با افزایش بالای کلرید ویژگیهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی جنس چمن گرمسیری برموداگراس درشرایط تنش شوری د رسال ۹۰-۹۱ دردانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز ازمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح پایه کاملا تصادفی درسه تکرار انجام گرفت فاکتورها شامل ۴ غلظت نیترات پتاسیم ۰-۵-۱۰و۱۵ میل یمولار و ۴ غلظت کلرید سدیم ۰-۴-۶و۸ دسی زیمنس برمتر و جنس چمن گرمسیری برموداگراس بودند. نتایج ازمایش نشان داد با افزایش تنش شوری ویژگیهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شامل طول برگ عرض برگ شاخص سطح برگ و کلروفیل بطور معنی داری کاهش اما پرولین افزایش یافته بود.