سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک،
یوسف عسگری نژاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، ، دانشکده مهندسی معدن
ابواقاسم کامکار روحانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

از فاکتورهای مخزنی مهم جهت تولید و بهرهبرداری، قابلیت بازیابی هیدروکربور است. ناهمسانگردی موجود در مخازن از عوامل تأثیرگذار در قابلیت بازیابی هستند، که در ضمن بر تراوایی، افت فشار و میزان تولید نیز تأثیر میگذارند. پیشتر مطالعاتی جهت نقش هندسه مخزن در راندمان بازیابی و جریان سیال صورت گرفته است. این مطالعات نشان میدهد که ناهمسانگردیها نقش کلیدی در رفتار دینامیکی مخزن دارد، بنابراین شناسایی آن جهت گزینش نقاط مناسب به منظور سوراخکاری، نقطه بهینه حفاری و مکانیسم مورد نیاز برای بازیابی بهتر مخزن از اهمیت شایانی برخوردار است. در این مقاله به اجمال نقش ناهمسانگردی در تولید و بازیابی مخازن کربناته شکسته مورد بررسی قرار گرفته است. در ضمن دستورالعملهایی جهت تعیین پارامترهای ناهمسانگردی آورده شده و در انتها نیز بهترین روش برای تعیین پارامترهای ناهمسانگردی در نوع مخازن کربناته شکسته بمنظور بررسی میزان بازیابی مواد هیدروکربوری از مخازن ارائه خواهد شد.