سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت الله شرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا عباس زاده – دانشجوی دکتری جغرافیا
علی ایزدی – مدیر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی

چکیده:

مناطق مرزی به دلیل تماس با محیطهای گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای خاص برخوردارند مطالعات و تحقیقات اخیر بیانگر آن است که درسالهای اخیر نه تنها از اهمیت مرزها و مناطق مرزی کاسته نشده بلکه به دلیل وجود اهمیت و حساسیت های ویژه این مناطق درجهان توجه خاصی به مطالعات آمایش این مناطق معطوف شده است مرزهای شرقی کشور ایران و بخصوص مرز افغانستان ازمرزهای بحرانی بوده و هزینه ها و اسیبهای فراوانی را برایران و به خصوص شهرهای مرزی وارد کرده است دراین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیرات ناامنی برتوسعه شهرهای مرزی و با بررسی نمونه موردی مرز ایران و افغانستان و روش توصیفی تحلیلی سعی نموده است پیامدهای ورود مهاجران افغان به شهرها و توسعه آنها را مورد بررسی قرار دهد نتایج بیانگر آن است که به دلیل بی ثباتی سیاسی اداری و اقتصادی درافغانستان و پناهنده شدن آوارگان و مهاجران افغانی به شهرهای مرزی کشورمان پیامدهایی همچون اسکان اوارگان و پناهنگان افغان درشهرها توسعه ناامنی مهاجرت افزایش فقروبیکاری به مخاطره افتادن انسجام مذهبی و دنیی و مخاطرات قومیت های شهری را به دنبال داشته است که درزمینه توسعه نیافتگی شهرها موثر بوده اند.