سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد نیکوبیان رکنی – اداره آموزش و پژوهش ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

چکیده:

در این مقاله که به عبارتی نقطه طلاقی دو خط فکری نسبتا مشابه در ادبیات مدیریت می باشد، مقوله کارآفرینی سازمانی و نظام پیشنهادات وارتباط متقابل آنها و تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.به نظر م یرسد که این دو رویکرد از ی ک سرچشمه سیراب م یشوند، چراکه هر دو در جست وجوی راهی برای شناسایی فرصت ها و بهره گیری بهتر از منابع موجود با تاکید بر منابع انسانی م یباشند. به هر حال نظام پیشنهادات بدون افراد خلاق و کارآفرینی سازمانی بدون کارافرینان پیشرومعنایی نخواهند داشت و این دو گروه دارا ی ویژگی های مشترک بسیاری بوده و اعضا ی یک خانواده با مختصات فکری، فرهنگی و رفتاری مشترکی می باشند. در خلال بحث به نقاط اشتراک آنها و خدمات متقابلشان به سازمان ها پرداخته م یشود و سعی خواهد شد که پیوندهای موجود میان موضوعات فوق ب ه شکل مطلوب در برابر خواننده ترسیم شود.