سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر شهیدی تبار – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تهران، تهران
سیدرسول میرقادری – دکترای سازه، دانشگاه تهران، تهران
انوشه رضایی جوان – کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در طراحی لوله و سازه تکیهگاهی ۴ آن، به دلیل خرابیهی رخ داده در زلزله، طراحی همزمان لوله و سازه تکیهگاهی یک روش پیشنهادی میباشد. درروش مذکور در هنگام انبساط، هر تیر تکیهگاهی به همراه لوله تغییر مکان میدهد لذا بهرهبرداری غیرهمزمان لولههای واقع روی یک تیر سبب می- گردد لولههایی که تحت بهرهبرداری نیستند، به عنوان قید برای لولههای تحت بهرهبرداری عمل کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر متقابل لولهها میباشدکه از مدلهای عددی استفاده شده است. نتایج حاصله، استفاده از خمهای کوچک به جای یک خم بزرگ و افزایش دمای طراحی خمها به %۱۲۵ دمای بهرهبرداری را، برای لحاظ کردن تاثیر متقابل لولههای با قطر نزدیک به هم، توصیه میکند