سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهیمه احمدی واوسری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
زینب رفتنی امیری – گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

امنیت غذایی در حقیقت بنیان یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری روانی و جسمی اعضای آن می باشد و این در حالی استکه طبق توصیه های سازمان خواروبار جهانی برضرورت اتخاذ سیاستهای ملی امنیت غذایی توسط دولت ها برای تضمین کیفیت و سلامتی غذای قابل عرضه به شهروندان از طریق برقراری معیارهای ملی ایمنی تاکید شده اهست دستیابی به عرضه با ثبات مواد غذایی و تامین امنیت غذایی جامعه یکی از مهمترین اولویتهای راهبردی ملی با توجه به سند چشم انداز بیست ساله کشور استک ه با رویکردی نو مورد توجه قرارگیرد. امروزه بیماریهای مرتبط با روش زندگی بشر مثل افزایش وزن، چربی بالا ، تصلب شرائن دیابت و فشار خون بطو رفزاینده ای در کشورهای صنعتی در حال گسترش است بواسطه ی افزایش سریع تعداد افراد مسن د رجامعه این بیماریها از نظر پزشکی و اجتماعی – اقتصادی اهمیت فراوانی را داراست بررسی ها نشان میدهد از سرطانهای انسان بواسطه ی عادات غذایی و روش زندگی ایجاد می شود غذاهای عملگر بواسطه داشتن اثرات بیولوژیک و همچنین ا یجاد امنیت غذایی علاوه بر نقش اساسی خود به عنوان غذا مورد توجه قرار گرفته است.