سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس حاجیان نژاد – دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
امین باقری –
طاهره مختاری –

چکیده:

دراین مطالعه روشهای بهبود تکثیر اسطوخودوس Lavandula angostifolia و رزماری Rosmarinus officinalis با استفاده ازهورمونها مورد بررسی قرارمیگیرد جهت انجام آزمایش قلمه های نیمه خشبی برگدار رزماری و اسطوخودوس به طول ۲۰-۳۰ سانتی متر انتخاب شده و انتهای قلمه ها با هورمون ایندول بوتریک اسید IBA به غلظت های ۰و۱/۵درهزار ۳درهزار بهمدت حدود ۵- ۰ ثانیهدرگلخانه فروبرده و تیمار شد بسترکشت استفاده شده پیت موس بود که دو بستر برای قلمه های رزماری و اسطوخودوس تعبیه شد بعدازجداکردن ریشه چه ها از قلمه بطور جداگانه وزن شده و هرکدام درفویل توزیت شده گذاشته و درآون دردمای ۴۰درجه سانتی گراد قرارگرفت نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که غلظت هورمون تاثیر معنی داری برتعدادریشه چه طول ریشه چه وزن ترریشه چه ووزن خشک ریشه چه درقلمه های اسطوخودوس داشته است اما درموردرزماری درمورد صفت وزن خشک ریشه تفاوت معنی داری بین تیمارهای هورمون و شاهد مشاهده نگردید.