سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلال کامران – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:

تاریخ کشور ما مملو از حوادث تلخ و شیرینی است که درمسیری با فرازونشیب زمان دار گذشته و به زمان ما رسیده است اگر به تاریخ ساخت و ساز درکشورمان با نظری عمیق نگاه کنیم و با نگاهی ژرف به تحلیل آن بپردازیم تاثیر عوامل اقلیمی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و کالبدی درساخت و ساز برکسی پوشیده نیست عوامل اقلیمی: هرانسانی درهرکجای دنیا که متولد شود با اقلیم خود یک رابطه دوسویه برقراری می کند وی از یک سویه محیط وابسته می شود و عوامل ضروری زندگی خود را درآن می یابد و از طرفی درفرایند استفاده از محیط ان را درحد ممکن تغییر میدهد درنتیجه محیط برساخت و ساز انسان تاثیر می گذارد بطوریکه ساخت و ساز درمناطق کوهستانی و دشته ها از جهاتی با هم متفاوتند اقلیم از سویی با انسان و از سویی دیگر با خصلت سازندگی او رابطه داشته و دارد عوامل اقتصادی: درساخت و ساز درنظر گرفتن شرایط اقتصادی پروژه درجهت کاهش هزینه ها بدون کاهش استاندارد و کیفیت ساخت و ساز از مواردی است که بهره برداران ساختمان باید مدنظر قرار دهند که هزینه های دوره زندگی ساختمان به دو بخش هزینه ایجاد ساختمان شامل هزینه های ساخت مصالح نیروی کار تاسیسات و مدیریت و … و هزینه زمین حق الزحمه مشاوران هزینه سرمایه ای و هر نوع سود اضافی سازنده می شود ب) هزینه های جاری نگههداری سوخت نظارت و … تقسیم می گردند ج) عوامل اجتتماعی و فرهنگی از زمان های قدیم ساخت و ساز با دین و مذهب گروه های مختلف اجتماعی فرهنگی مرتبط بوده و بطور قاطع درتعیین شکل شهر و زیست گاه های انسانی موثر بوده از جمله درشکل گذرها ساخت کالبدی مانند مساجد و بازار و فرم خانه های مسکونی درونگرا موثر بوده اند.