سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد استقلال – دانشجوی دکتری شهرسازی
مسعود فلاح – کارشناس ارشد طراحی شهری

چکیده:

باسفر به مساکن مناطق گرم و نیمه مرطوب و بانگاهی دقیق به شکل و گونه ساختمان دراین دیار مکان اتصال اندرون و بیرون را ورودی خواهیم یافت که از برون حجیم و پرکار عقب نشسته با وقار و زیباست که هررهگذری را وادار به مکث می کند پس از ورود فضایی نه چندان روشن و گنگ آدمی را به پیش می خواند و حیاط بعنوان عنصر مرکزی که تمامی فضاهای زیستی برگرد آن نشسته اند می تپد و زندگی م بخشد تابستانه ای با ایوانی زیبا و درمقابل زمستانه قرار دارد دستیابی به خنکای دلپذیر دل زمین درگرمای گزنده این منطقه نیز با عبور از حیاط و رسیدن به شبستان و شودان امکان پذیر است همه آنچه گفته شد گوشه ای از همگونی ساخت مسکن درهمسویی با اقلیم گرم و نیمهمرطوب می باشد که با بهره گیری هرچه بیشتر از معماری بومی درساخت و اجرا و مصالح محلی سعی درتعدیل شرایط اقلیمی و کم کردن تاثیرات نامطلوب برمحیط و انسان را داشته است دراین پژوهش پس از واکاوی چندنمونه ا زمساکن سنتی و عناصر شکل دهنده آن به بررسی تاثیرات اقلیم و عوامل محیطی برشکل مسکن و ساخت آن درمناطق گرم و نیمه مرطوب و معایب عدم استفاده از مقررات بومی و کلی نگری دراستفاده از مقررات ملی ساختمان بی توجه به مسکن و ساخت بومی پرداخته ایم