سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور دهقانی – استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی
محمد حسین ابجدیان – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
زهرا زمانیان – استادیار گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

در میان روشهای مختلف دفع مواد زائد جامد ، لندفیل مهمترین روش دفن چه د رایران و چه در سایر کشورها می باشد. عدم به کارگیری روشهای صحیح دفن مواد زائد جامد آلودگی منابع ابهای زیرزمینی توسط نشت از این مواد را به همراه دارد. این موضوع از آن لحاظ حائز اهمیت تر است که بدانیم ایران با آب و هوای خشک و نیمه خشک ، همواره با کمبود آب به خصوص در فصول خشک مواجه است ، لذا حفظ ذخایر آبی کمی و کیفی اهمیت شایان توجهی دارد. روش : در این تحقیق با نمونه گیری به عمل آمده از چهار چاه اطراف لندفیل شیراز در فصول مختلف و سنجش کمی و کیفی عناصر شیمیایی موجود در آنها میزان تاثیر این لندفیل به عنوان یک منبع آلاینده بر آبهای زیرزمینی بررسی شد. نتایج : نتایج نشام می دهد در سه حلقه چاه مقدار غلظت برخی آنیونها و کاتینها به صورت قابل ملاحظه ای بیشتر از حد مجاز است و د رچاه دیگر آلودگی به مقدار بسیار جزئی می باشد.