سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساجده کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
اکرم فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
زینب فاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آلودگی محیط زیست با عناصر سنگین یکی از مشکلاتی است که جوامع بشری با آن روبرو هستند. گیاهان به عنوان تامین کننده بسیار مهم نیازهای غذایی انسان تحت تاثیر این عناصر قرار می گیرند. در این آزمایش تاثیر غلظت های مختلف نمکهای سه عنصر کبالت، جیوه و آلومینیوم بر روی مولفه های جوانه زنی بذور گیاه تربچه (Raphanus sativus) به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با دو فاکتور عنصر (کبالت، جیوه و آلومینیوم) و غلظت (۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میکرومول) مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای اندازه گیری شده شامل درصد جوانه زنی نهایی، متوسط زمان لازم برای جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، سرعت جوانه زنی روزانه، طول ریشه چه، وزن تر و خشک گیاهچه بود. نتایج این تحقیق نشان دهنده اثر معنی دار نوع عنصر و غلظت بر اکثر فاکتور های اندازه گیری شده بجز وزن خشک گیاهچه بود. همچنین عنصر جیوه برخلاف آلومینیوم و کبالت بر تمام صفات (بجز وزن خشک گیاهچه) تاثیر معنی داری داشت. آلومینیوم که یک عنصر ریز مغذی است در بیشتر صفات تاثیری متفاوت با عناصر کبالت و جیوه که در گروه عناصر سنگین قرار می گیرند نشان داد.