سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بیژن حسین نژاد – کارشناس ارشد روانشناسی
هاشم عزیزی – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

مناطق مرزی به دلیل تماس با محیطهای گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای خاص برخوردارند و وجود پیوندهای خانوادگی دردوطرف مرز بین کشورهای مجاور و آسیب پذیری و تهدیدات مختلف دراین مناطق اهمیت زیادی را درفرایند برنامه های توسعه امنیت و آسایش کشور به مناطق مرزی داده است به این جهت سوالات فراوانی ایجاد می شود که محور آنها را میتوان چگونگی ارتباط میان مسائل مختلف فوق دانست لذا دراین مقاله تصمیم بران شد که تا مساله ای را تحت عنوان تاثیر گشت های نوار مرزی برپیشگیری از ورود و خروج قاچاق کالا مورد بررسی قرار داده و چارچوبی برای شناخت عوامل موثر و تحلیل چگونگی روابط آن و تاثیرات متقابل آن بر توسعه و امنیت و آسایش مناطق مرزی با تکیه برروشهای ترکیبی کمی و کیفی تدوین کرد دراین مقاله تلاش شده از روش کتابخانه ای و اسنادی جهت شناخت تاثیرات ساختارو مدیریت پلیس درمبارزه با قاچاق کالا استفاده گردد.