سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا عسکری – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
حسین قربانی زاده خرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالعظیم قانقرمه – عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم برنوسانات آب دریای خزر با توجه به نتایج خروجی مدل تغییر اقلیم UKMO تحت سناریوی A2 بودها ست برای انجام این پژوهش ابتداداده های دما و بارش با استفاده از خروج یمدل GCM برای بازه های زمانی ۲۰۲۵-۲۰۰۰و۲۰۲۵-۲۰۲۶ میلادی پیش بینی گردید باتوجه به اینکه این تحقیق دارای جنبه های فراملی میب اشد از ماه های میلادی استفاده گردیده است سپس با استفاده ازمدلهای رگرسیونی چندمتغیره به پیش بینی تراز آب دریای خزر پرداخته شد نتایج خروجی مدل GCM درایستگاه های مورد مطالعه درحوزه آبریز دریای خزر نشان داد که تاپایان سال ۲۰۵۰ متوسط دما حدودا ۲درجه افزایش و بارش نیزدرسطح حوزه با توجه به ایستگاه های موردمطالعه ۱۲-۷ میلیمتر کاهش خواهد داشت درماه جولای درهمه ایستگاه ها کاهش بارندگی با شدت بیشتری پیش بینی گردید.