سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری

چکیده:

کاهش ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورز یبه عنوان راهی موثر برای کاهش تولید مواد غذای یمورد نیاز و یا افزایش دسترسی به مواد غذایی یکی از اولویت های مهم درکشورهای مختلف جهان است ضایعات پس از برداشت به دو گروه عمده ضایعات کیفی شامل افت ارزش تغذیه ای و کالری کاهش قابلیت پذیرش مصرف کننده و ضایعات کمی تقسیم می شود درکشورهای توسعه یافته برعکس کشورهای در حال توسعه کاهش ضایعات کیفی دراولویت است چرا که علت بسیاری از ضایعات پس از برداشت عدم رضایت مصرف کننده از کیفیت محصول است دراین مقاله ابتدا عوامل موثر در ایجاد ضایعات پس از برداشت شامل عوامل بیولوژیکی سرعت تنفس و تغییر ترکیبات سرعت تولید اتیلن اسیبهای مکانیکی تنش آبی جوانه زنی نارسایی های فیزیولوژیکی و عوامل بیماری زا و محیط دما رطوبت نسبی سرعت هوا و ترکیب اتمسفر فاکتورهای اقتصادی اجتماعی ناکافی بودن سیستمهای بازاریابی و تسهیلات حمل و نقل نقش قوانین و مقررات دولتی دردسترس بودن ابزار و تجهیزات مورد نیاز فقدان اطلاعات و ضعف خدمات پس از فروش مطرح شده و استراتژی های کاربردی برای کاهش این ضایعات شامل کاربرد دانش روز برای بهبود سیستمهای حمل و نقل Cold chain محصولات باغی فساد پذیر به ویژه بسته بندی و نگهداری محصولاتدرزنجیره سرد و درنتیجه اطمینان از کیفیت و ایمنی آنها دربازار یابی تحقیق و توسعه و کاربرد اطلاعات و ایجاد و گسترش زنجیره های ارزش به عنوان مثال برقراری همبستگی عمودی بین تولید کنندگاه و بازاریابان محصولات کشاورزی بررسی خواهند شد.