سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عرفان منصوریان – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت
رضا صدرآبادی حقیقی – دانشیار
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار
مریم کیانی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرآلیلوپاتیک لوبیا چشم بلبلی برروی خصوصیاتسبزشدن کلزا آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طر حکامل تصادفی با چهارت کرار درآزمایش گاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهددرسال ۱۳۸۹ انجام گردید تیمارها شامل سه سطح ماده خشک لوبیا چشم بلبلی شاهد ۵درصد ریشه ۱۰درصد کل اندام گیاهی براساس ۲۰ تن ماده خشک درهکتار و سه رقم کلزا هایولا مدونا اکاپی درچهارتکرار بودند نتایج آزمایش نشان داد با افزایش مقدار ماده خشک درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی هرسه رقم کاهش یافت همچنین درمقایسه بین ارقام کلزا رقم اکاپی مقاومت ترین رقم نسبت به افزایش ماده خشک لوبیا بود.