سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علو
نورمحمد آبیار – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

این تحقیق با هدف اندازه گیری کارائی فنی صنایع کشاورزی استان گلستان و تاثیر آموزش کارکنان بر آن با رهیافت توابع تولید مرزی تصادفی و داده های پیمایشی حاصل از دو گروه صنایع دارای و فاقد آموزش های فنی و حرفه ای استان گلستان در سال ۱۳۸۹ انجام شده است. برای بررسی اعتماد پذیری داده های این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت که مقدار آن ۷۶/۰ به دست آمد. برای قضاوت در مورد روائی پرسشنامه، نظرات و دیدگاههای برخی کارشناسان و نیز مدیران صنایع مدنظر قرار گرفت. تخمین تابع تولید مرزی تصادفی نشان داد که هر چند کارائی فنی صنایع دارای کارکنان آموزش دیده بیشتر از کارائی فنی صنایع فاقد آموزش می باشد، اما کارائی هر دو گروه صنایع نسبتا پائین بوده و هنوز قابل افزایش است. این امر موید آن است که آموزش تنها عامل افزایش کارائی فنی واحدهای تولیدی نمی باشد، لذا ضمن توجه افزونتر به مقوله آموزش کارکنان، سایر عوامل موثر مانند ارتقاء فناوری تولید، پذیرش نوآوری و انگیزه های شغلی می بایست مدنظر قرار گیرند