سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا پورمحمدی مجاوری – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کارشناس صنایع غذایی
یاسمن علوی – دانشجوی ترم ۴رشته آمار مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا

چکیده:

ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می کنند بطور کامل سالم و فاقد هرگونه آلودگی باشد؛ این آلودگی می تواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی و یا شیمیایی باشد که ازمرحله تولید تا رسیدن به دستمصرف کننده نهایی را شامل میشودبهبود امنیت غذائی ازطریق آموزش صحیح ،به هنگام وموثر باید بعنوان هدفی کلیدی در تکامل و از محورهای اساسی سیاستها، اولویتها و برنامه های توسعه قلمداد گردد.آموزش به دو طریق : توانمندسازی نیروی سازمانی با ۴ شاخص دانش ومهارت ،انگیزه ،ارتباطات ،اعتماد . بهسازی نیروی انسانی با ۲ شاخص آموزش وارزیابی عملکرد میباشد.روش تحلیلی توصیفی میباشد که درجمع بندی –نهایی ضمن معرفی حلقه های زنجیره وار تولید ملزم به آموزش ،تفکیک وشناسایی حلقه ها با تامین وحفظ امنیت غذایی میتوان باعث ارتقاء سرمایه اجتماعی )اعتماد به تولیدات داخلی ( گردید.