سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه اصغری – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامایی ایران
مریم کشاورز – استادیار مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی
سیده طاهره میرمولایی – مربی گروه بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامایی
علی منتظری – دانشیارپژوهشی گروه سلامت روان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی تهران

چکیده:

دوره پس اززایمان ازمراحل حیاتی زندگی زنان است که میتواند برکیفیت زندگی آنها اثربگذارد دراین دوران آموزش ازعوامل موثربرکیفیت زندگی می باشد این مطالعه باهدف بررسی تاثیر اموزشهای رفتارهای بهداشتی برکیفیت زندگی زنان دردوره پس اززایمان انجام شد این مطالعه کارازمایی بالینی برروی ۸۶ زن که بصورت تصادفی به دوگروه ازمون وکنترل تقسیم شدند انجام شد اموزش به صورت تلفنی در۱۲هفته اول پس اززایمان به گروه ازمون ارایه شد مقایسه کیفیت زندگی زنان قبل و بعدازمداخله دردوگروه ازمون و کنترل با استفاده ازپرسشنام اختصاصی کیفیت زندگی صورت گرفت داده ها با ازمون اماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند براساس یافته ها دوگروه ازنظر کیفیت زندگی درابتدای مطالعه بایکدیگر همگن بودند بعدازمداخله درنمره کلی کیفیت زندگی بین دوگروه ازمون و کنترل تفاوت اماری معناداری نشانداده شددرنهایت انجام اموزش دربهبود سلامت و کیفیت زندگی زنان موثر بود لذاباید توجه مراقبین بهداشتی به این امر مهم معطوف شود