مقاله تاثیر sICAM-1 بر اکسیداسیون کلسترول- LDL و کلسترول- HDL و فعالیت آنزیم پاراکسوناز-۱؛ در شرایط in vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۴۹۸ تا ۵۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر sICAM-1 بر اکسیداسیون کلسترول- LDL و کلسترول- HDL و فعالیت آنزیم پاراکسوناز-۱؛ در شرایط in vitro
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۱-Ox-LDL ،HDL ،LDL ،ICAM
مقاله پاراکسوناز-۱

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیری هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: نادری غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عابدپوردهکردی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: بشتام مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری دینانی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه ICAM-1 :گلیکوپروتئینی است که نقش محوری در التهاب و اتصال منوسیت ها و اندوتلیوم ایفا می نماید. افزایش بیان آن در حضور کلسترول- LDLامکان تحریک سازوکارهای آتروژنی را از مسیر اتصال میان لیپوپروتئین و ICAM-1 مطرح می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی این فرضیه، تاثیرICAM-1  را بر اکسیداسیون کلسترول – LDL و کلسترول – HDL و فعالیت آنزیم پاراکسوناز ۱ مورد بررسی قرار داد.
مواد و روش ها: کلسترول- LDLو کلسترول- HDLسرم با روش اولتراسانتریفیوژ جداسازی و غلظت های ۲۵ و ۱۰۰ میکروگرم پروتئین بر میلی لیتر از آن ها در حضور غلظت های مختلف sICAM-1 (0، ۲،۵  نانوگرم/میلی لیتر) تحت استرس اکسیداتیو (۵ میکرومولار مس) قرار گرفتند و کینتیک مربوط به تشکیل دی ان کنژوگه با اسپکتروفوتومتر، و تحرک الکتروفورتیک لیپوپروتیین های انکوبه با sICAM-1 با روش الکتروفورز تعیین شد. هم چنین، فعالیت آنزیم پاراکسوناز ۱ در حضور غلظت های مختلف sICAM-1 سنجش گردید.
یافته ها: ماکزیمم سرعت اکسیداسیون کلسترول – LDL در حضور غلظت های مختلف sICAM-1 افزایش نشان داد (P<0.05) و تحرک الکتروفورتیک کلسترول – LDL در مجاورت sICAM-1 کاسته شد (%۲۵ کاهش داشت). فعالیت سرم پاراکسونازی آنزیم PON-1 در حضور غلظت های مختلف sICAM-1 به ترتیب افزایش، و سپس کاهش معنی داری یافت (P<0.05).
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد sICAM-1 در غلظت های بالاتر از ۲ نانوگرم بر میلی لیتر بر برخی شاخص های کینتیکی اکسیداسیون یعنی ماکزیمم سرعت اکسیداسیون کلسترول – LDL و نیز فعالیت آنزیم PON-1 تاثیرگذار می باشد و ممکن است از این راه نقشی در فرایند آتروژنز داشته باشد. پژوهش حاضر در کل از فرضیه دخالت ICAM-1 در فرایند آتروژنز از راه ارتباط مستقیم با لیپوپروتئین ها پشتیبانی می کند.