مقاله تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر میزان هموسیستئین و حداکثر اکسیژن مصرفی در مردان جوان غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر میزان هموسیستئین و حداکثر اکسیژن مصرفی در مردان جوان غیر ورزشکار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموسیستئین
مقاله حداکثر اکسیژن مصرفی
مقاله تمرین هوازی
مقاله مردان غیر ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: نجاریان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سیاح منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در بین ریسک فاکتورهای قلب و عروق، هموسیستئین یک عامل خطرساز جدی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر میزان هموسیستئین و حداکثر اکسیژن مصرفی و همچنین تعیین همبستگی بین هموسیستئین و VO2Max بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش نیمه تجربی و نمونه گیری تصادفی در دسترس، بر روی ۲۸ نفر از ۲۴۰ دانشجوی پسر دانشگاه علم و صنعت ایران که واحد تربیت بدنی (۱) را اخذ کرده بودند، انجام شد (سن= ۱۹٫۱۴±۱٫۲۴ سال، وزن= ۷۰٫۱۳±۱۱٫۷۶ کیلوگرم، قد= ۱۷۵٫۴۲±۵٫۸۶ سانتی متر، و درصد چربی= ۱۹٫۱۱±۵٫۹۸). گروه تجربی در پیش- و پس آزمون، شامل نمونه گیری خون و تست فزاینده بروس (VO2Max) و در یک برنامه تمرینی، شامل ۸ هفته تمرین هوازی با سه جلسه تکرار در هفته و با شدت ۶۰ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. ارزیابی اثربخشی تمرینات با آزمون های آماری سنجیده شد.
نتایج: اختلاف معناداری در میزان هموسیستئین گروه تجربی و شاهد در پس آزمون مشاهده نشد (P=0.75). در حداکثر اکسیژن مصرفی گروه تجربی در پس آزمون با گروه شاهد، اختلاف معناداری به دست آمد (P=0.0001). اما همبستگی معناداری بین هموسیستئین و حداکثر اکسیژن مصرفی مشاهده نشد (P=0.40، r=0.16).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد تمرین هوازی منتخب، بر غلطت هموسیستئین پلاسمای مردان جوان غیرفعال، تاثیری ندارد. اما VO2Max آ نان را افزایش می دهد.