مقاله تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر میزان تغییرات امنتین-۱، مقاومت به انسولین، CRP و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر میزان تغییرات امنتین-۱، مقاومت به انسولین، CRP و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاق
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت ورزشی هوازی
مقاله امنتین-۱
مقاله مقاومت به انسولین
مقاله CRP ،HDL ،LDL
مقاله زنان سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نمازی زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهی شورابه فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی دهکردی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ صراف بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر میزان تغییرات امنتین-۱، مقاومت به انسولین،CRP  و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاق بود. ۳۰ زن سالمند به صورت تصادفی به دو گروه هوازی و گواه تقسیم شدند. سپس فعالیت ورزشی هوازی به مدت ۸ هفته انجام گردید. برای تعیین شاخص های بیوشیمیایی شامل امنتین، مقاومت به انسولین،CRP  و نیمرخ لیپیدی نمونه خونی قبل، بلافاصله و ۴۸ ساعت پس از فعالیت ورزشی هوازی نمونه خونی گرفته شد. برای توصیف آماری داده ها از میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و برای مقایسه بین گروهی از آزمون آنکوا استفاده شد. در صورت مشاهده نتایج معنادار از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. سطح معناداری P<0.05 بود. ۸ هفته فعالیت ورزشی هوازی باعث افزایش معنادار امنتین-۱ و HDL شد (P£۰٫۵). همچنین نتایج کاهش معناداری در CRP، LDL و مقاومت به انسولین نشان داد (P£۰٫۵). یافته های این پژوهش در مجموع نشان داد که فعالیت ورزشی هوازی باعث افزایش امنتین-۱ و بهبود نیمرخ لیپیدی و کاهش CRP می شود. این نتیجه نشان دهنده بهبود حساسیت انسولین پس از فعالیت ورزشی و نقش ضدالتهابی امنتین می باشد.