مقاله تاثیر ۸ هفته تمرینات هوازی بر ترکیب بدن و غلظت پلاسمایی فاکتور رشد انسولین-۱ و پروتیین متصل شونده (شماره ۳) به آن در زنان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۰۲ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۸ هفته تمرینات هوازی بر ترکیب بدن و غلظت پلاسمایی فاکتور رشد انسولین-۱ و پروتیین متصل شونده (شماره ۳) به آن در زنان چاق
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله زنان
مقاله ورزش
مقاله فاکتور رشد شبه انسولین ۱

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی کیکانلو نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عصاری فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اثرات ورزش روی وضعیت ترکیب بدن و فاکتورهای بیوشیمیایی، هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر ترکیب بدن و غلظت فاکتور رشد انسولین-۱ (Insulin-like growth factor-1, IGF-I) و پروتیین اتصالی شماره ۳ آن (Insulin-like growth factor binding protein-3, IGF-BP3) در زنان چاق بود.
مواد و روش ها: ۱۸ زن چاق به صورت تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه تجربی (تعداد= ۹؛ سن= ۳۳٫۳±۵٫۹ سال؛ وزن= ۷۶٫۰±۱۲٫۹ کیلوگرم؛ قد= ۱۵۸٫۱±۷٫۰ سانتی متر؛ VO2max= 24.7±۴٫۱ میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه؛ BMI= 31.4±۳٫۱ کیلوگرم بر مترمربع) و گروه کنترل (تعداد= ۹؛ سن= ۳۳٫۷±۴٫۶ سال؛ وزن= ۷۵٫۹±۱۲٫۴ کیلوگرم؛ قد= ۱۵۴٫۲±۶٫۵ سانتی متر؛ VO2max= 24.7±۲٫۷ میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه؛ BMI= 31.7±۳٫۶ کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند. گروه تجربی، تمرینات هوازی را به مدت هشت هفته و هر هفته ۳ جلسه با شدت ۶۵ تا %۷۵ ضربان قلب بیشینه اجرا کردند. شاخص های تن سنجی شامل وزن، درصد چربی بدن،WHR  و BMI به هم راه غلظت های سرمی پایه IGF-1، IGFBP-3، انسولین و گلوکز قبل و بعد از دوره تمرین اندازه گیری شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، وزن و نسبت دور کمر به لگن پس از هشت هفته تمرین هوازی کاهش و حداکثر اکسیژن مصرفی در گروه تجربی افزایش معنی داری داشتند (p<0.05). با این حال، غلظت سرمی IGF-1، IGFBP-3، انسولین و گلوکز تغییر معنی داری در هر دو گروه تجربی و کنترل نداشتند (p>0.05).
نتیجه گیری: احتمالا شدت و مدت تمرین برای ایجاد تغییر در غلظت سرمی IGF-1، IGFBP-3، انسولین و گلوکز کافی نبود. با این حال، عوامل مربوط به ترکیب بدن و آمادگی هوازی در زنان چاق پس از یک دوره تمرینات هوازی توسعه یافت.