مقاله تاثیر ۸ هفته تمرینات منتخب در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۸ هفته تمرینات منتخب در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی سالمندان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین در آب
مقاله تعادل ایستا
مقاله تعادل پویا
مقاله قدرت اندام تحتانی
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قائینی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضعف تعادل از جمله عوامل خطرزای زمین خوردن، آسیب دیدگی و حتی مرگ سالمندان به شمار می رود. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل و قدرت اندام تحتانی مردان سالمند انجام شده است. آزمودنی های این تحقیق ۲۰ مرد سالمند غیرفعال شهرستان کرمانشاه بودند که بر طبق معیارهای ورود به تحقیق، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. قبل از شروع پروتکل تمرینی، تعادل ایستا، پویا و قدرت عضلانی اندام تحتانی آزمودنی ها به ترتیب توسط آزمون ایستادن لک لک، Timed up & go و ۳۰- second chair stand ارزیابی شد. سپس گروه تجربی تمرینات خود را در آب به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) انجام دادند. اختلاف بین پیش آزمون و پس آزمون هر یک از گروه های تجربی و کنترل با استفاده از روش آماری t وابسته و مستقل در سطح معنی داری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین در آب باعث افزایش معنادار ۲۸ درصدی در تعادل ایستا (P=0.001)، افزایش معنادار ۱۰ درصدی در تعادل پویا (P=0.006) و افزایش معنادار ۳۷ درصدی در قدرت اندام تحتانی (P=0.0001)، سالمندان شد.