مقاله تاثیر ۸ هفته تمرینات تناوبی به همراه خوردن سرکه سیب بر نیمرخ هماتولوژیک و چربی های خون در مردان جوان غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۸ هفته تمرینات تناوبی به همراه خوردن سرکه سیب بر نیمرخ هماتولوژیک و چربی های خون در مردان جوان غیرورزشکار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین تناوبی
مقاله سرکه سیب
مقاله نیمرخ هماتولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی رستم
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجرایروانی ارد
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، تاثیر ۸ هفته تمرین های تناوبی به همراه خوردن سرکه سیب بر نیمرخ هماتولوژیک و چربی های خون در مردان جوان غیرورزشکار بود. نمونه مورد مطالعه ۳۰ مرد غیرورزشکار بودند که پس از فراخوان و بررسی (میانگین سنی ۱۶٫۹۳±۰٫۶۶؛ وزن ۷۱٫۰±۹٫۰۵؛ قد ۱۷۴٫۵۷±۵٫۶۱ و شاخص توده بدنی ۲۳٫۵۰±۴٫۰۶) انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده به یک گروه گواه و یک گروه تجربی (تمرین تناوبی به همراه خوردن سرکه سیب) تقسیم شدند. از افراد خواسته شد تا در یک برنامه تمرین تناوبی (۴ نوبت ۴ دقیقه ای با ۳ دقیقه استراحت بین هر نوبت با شدت فعالیت ۷۰ تا ۹۵ درصد حداکثر ضربان قلب به طور فزاینده با افزایش ۵ درصد در هر هفته، سپس ۵ دقیقه استراحت، ۳۰ دقیقه بازی فوتبال) شرکت نمایند. نمونه های خونی از ورید بازویی آن ها دو روز قبل و بعد از تمرین ها برای اندازه گیری تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول سفید و چربی های خون (کلسترول، HDL ,VLDL ,LDL ,TG) جمع آوری شد. گروه تجربی در دوره تمرین هر روز در سه وعده حدود ۵۰ میلی لیتر سرکه سیب مصرف کردند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و همبسته ارزیابی گردید ومعنی داری در سطح P£۰٫۰۵ پذیرفته شد. تعداد گلبول های قرمز و هموگلوبین بعد از ۸ هفته تمرین تناوبی افزایش معنی داری نشان داد، اما تعداد گلبول های سفید کاهش و هماتوکریت بدون تغییر بود. مقدار کلسترول، TG،LDL  و VLDL کاهش معنی داری داشت. مقدار HDL بعد از ۸ هفته نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد. یافته ها نشان دهنده موثر بودن تمرین های تناوبی به همراه خوردن سرکه سیب بر نیمرخ هماتولوژیک و چربی خون است. بنابراین به نظر می رسد که ترکیب ورزش به همراه مصرف سرکه سیب تاثیرات مفیدی در جلوگیری از عوامل ایجاد اترواسکلروز داشته است.