مقاله تاثیر ۸ هفته تمرینات استقامتی و قدرتی بر سطح بر سطح لیپوکالین ۲ در دانشجویان پسر غیر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۶۰ تا ۴۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۸ هفته تمرینات استقامتی و قدرتی بر سطح بر سطح لیپوکالین ۲ در دانشجویان پسر غیر ورزشکار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین قدرتی
مقاله تمرین استقامتی
مقاله لیپوکالین ۲
مقاله مقاومت به انسولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی دمیه امین
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه لندی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: لیپوکالین ۲ یک آدیپوکین جدید است که از بافت چربی ترشح می شود و با چاقی، دیابت نوع دوم و مقاومت به انسولین ارتباط نزدیکی دارد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ۸ هفته تمرینات استقامتی و قدرتی برسطح لیپوکالین ۲ در دانشجویان پسر غیر ورزشکار بود.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد ۳۰ دانشجوی پسر سالم انتخاب شده و به صورت مساوی در سه گروه کنترل، تمرینات استقامتی و تمرینات قدرتی قرار گرفتند. تمرینات قدرتی به مدت ۸ هفته با ۶۰ تا ۸۵ درصد یک تکرار بیشینه، ۸ تا ۱۰ تکرار و ۲ تا ۴ نوبت و ۳ جلسه در هفته انجام شد. تمرینات استقامتی نیز به مدت ۸ هفته با شدت ۶۵ تا ۸۰ درصد ضربان قلب بیشینه به مدت ۲۰ تا ۳۸ دقیقه و ۳ جلسه در هفته صورت گرفت. افراد گروه کنترل هیچ گونه تمرینی را انجام ندادند. میزان سطح پلاسمایی لیپوکالین ۲ نمونه ها قبل و بعد از مداخله به روش الیزا اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: سطح پلاسمایی لیپوکالین ۲ در افراد گروه کنترل قبل و بعد از مداخله به ترتیب، ۴٫۵±۱۱٫۱ و ۲٫۰۴±۱۳٫۰۵ و در گروه تمرینات استقامتی ۸٫۳±۲۲٫۷ و ۶٫۸±۱۷٫۷ و در گروه تمرینات قدرتی ۶٫۲±۲۲٫۲ و ۶٫۵±۱۹٫۹ میکروگرم بر لیتر بود که تفاوت معنی داری را نشان نمیی دهد (p>0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، ۸ هفته فعالیت های ورزشی استقامتی و قدرتی بر میزان سطح پلاسمایی لیپوکالین ۲ اثری ندارد.