مقاله تاثیر ۵ هفته ماساژ بر میزان استرس و افسردگی زنان بعد از عمل جراحی سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۵ هفته ماساژ بر میزان استرس و افسردگی زنان بعد از عمل جراحی سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله افسردگی
مقاله سرطان پستان
مقاله ماساژ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرجردی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: درویش شفیقی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشخیص، درمان، پیامدها، اثرات جانبی درمان و عود سرطان پستان منجر به واکنش های روانی همچون استرس و افسردگی می شود.هدف از این پژوهش تعیین اثر یک دوره ماساژ بر میزان استرس و افسردگی زنان بعد از جراحی سرطان پستان است.
روش بررسی: در این تحقیق نیمه تجربی از بین زنان بعد از جراحی سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک های جراحی شهر اراک، تعداد ۲۶ نفر انتخاب و در دو گروه آزمون (۱۴ نفر) و کنترل (۱۲ نفر) قرار گرفتند. بیماران گروه آزمون ۵ هفته ماساژ (۲ جلسه در هفته، هر جلسه ۴۵-۳۰ دقیقه) دریافت کردند. از پرسشنامه های استرس کوپر و افسردگی-بک استفاده شده بود. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ با استفاده از آزمون های t همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه و در سطح اطمینان ۹۵ درصد (p<0.05) انجام شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که ماساژ موجب کاهش استرس و افسردگی بیماران بعد از جراحی سرطان پستان در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل گردید، به طوری میانگین نمره استرس در گروه آزمون از ۷۲٫۶۵±۸٫۴ به ۳۶٫۰۷±۷٫۳ و نمره افسردگی از ۲۸٫۴۷±۸٫۰۴ به ۱۸٫۲۷±۴٫۴۶ رسیده است (p<0.05).
نتیجه گیری: در این مطالعه، ماساژ درمانی اثر مثبتی بر کاهش میزان استرس و افسردگی بیماران بعد از جراحی سرطان پستان داشته است. بنابراین پیشنهاد می شود جهت ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی بیماران مبتلا به سرطان پستان از ماساژ به عنوان یک رویکرد موفق استفاده شود.