مقاله تاثیر ۳۰ دقیقه فعالیت هوازی بر روی دوچرخه کارسنج بر غلظت IgG سرم دانشجویان تربیت بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۳۰ دقیقه فعالیت هوازی بر روی دوچرخه کارسنج بر غلظت IgG سرم دانشجویان تربیت بدنی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت هوازی
مقاله IgG
مقاله سیستم ایمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی کمره میرزاحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: تادیبی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: منظمی امیرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش بررسی اثر فعالیت هوازی بر غلظت IgG سرم بود. بدین منظور ۱۰ دانشجو مرد تربیت بدنی با دامنه سنی ۲۱ تا ۲۴ سال و میانگین شاخص توده بدن ۲۲٫۲۲ کیلوگرم بر مترمربع به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. فعالیت هوازی بر روی دوچرخه کارسنج به مدت ۳۰ دقیقه با شدت ۷۰ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه انجام شد. قبل و بعد از فعالیت هوازی از آزمودنی ها نمونه خونی گرفته شد. تغییرات غلظت IgG سرم در پیش آزمون و پس آزمون با آزمون t وابسته با استفاده از نرم افزار spss آنالیز شد. نتایج نشان داد که یک جلسه فعالیت هوازی زیر بیشینه تاثیر معناداری در غلظت IgG سرم نداشت (p=0.357). این پژوهش نتیجه می گیرد که یک جلسه فعالیت هوازی زیر بیشینه تاثیری بر غلظت IgG سرم ندارد و نگرانی برای ورزشکاران و مربیان وجود ندارد که فعالیت زیر بیشینه عملکرد سیستم ایمنی را مختل می کند.