مقاله تاثیر ۲۸-هموبراسینولید بر پارامترهای رشد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید Anethum graveolens که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۲۸-هموبراسینولید بر پارامترهای رشد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید Anethum graveolens
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله تنش خشکی
مقاله شوید
مقاله ۲۸-هموبراسینولید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس جلال الدین
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براسینواستروئیدها گروهی از تنظیم کننده های رشد گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجهی بر رشد و نمو گیاهان دارند. از جمله باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی می شوند. در این پژوهش اثر ماده -۲۸هموبراسینولید بر خصوصیات رشد، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens) رشد یافته در تنش خشکی، در سال ۱۳۸۸ در گلخانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارسنجان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و ۴ تکرار صورت پذیرفت. فاکتور اول شامل تنش خشکی در ۳ سطح آبیاری شاهد (ظرفیت مزرعه ای خاک، تنش ملایم (۲٫۳ ظرفیت مزرعه ای) و تنش شدید (۱٫۳ ظرفیت مزرعه ای) انجام گرفت و فاکتور دوم شامل تنظیم کننده رشد -۲۸ هموبراسینولید در چهار سطح، شاهد (صفر)، ۱۰-۱۰ مولار، ۱۰ مولار و ۱۰ مولار به صورت محلول، که قبل از اعمال تنش خشکی تیمار با تنظیم کننده رشد صورت گرفت. گیاهان جوان در مرحله ۴ تا ۵ برگی با محلول ۲۸ هموبراسینولید محلول پاشی شدند. پس از استقرار گیاهان و در مرحله ۶ شاخه فرعی تیمار تنش خشکی اعمال شد صفات رشدی شامل ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی (گرم در گلدان)، وزن خشک ریشه، درصد اسانس و عملکرد اسانس بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هر چند سطوح مختلف تنش خشکی باعث کاهش وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع و عملکرد اسانس شد، اما باعث افزایش درصد اسانس گردید. استفاده از ماده -۲۸هموبراسینولید در شرایط تنش ملایم و شدید باعث بهبود برخی خصوصیات رشد همچون وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، همچنین درصد و عملکرد اسانس شوید گردید. استفاده از ۱۰-۱۰ مولار از ماده -۲۸هموبراسینولید در شرایط آبیاری کامل و تنش ملایم به ترتیب افزایش ۳۶ و ۳۷ درصدی عملکرد اسانس گیاه شوید را به همراه داشت.