مقاله تاثیر ۱۲ هفته تمرین پیلاتس بر ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۱۲ هفته تمرین پیلاتس بر ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله زنان
مقاله پیلاتس
مقاله ناتوانی جسمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شانظری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی سیمین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم عصبی است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرین پیلاتس بر ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد ۳۸ بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با درجه بیماری ۰ تا ۴٫۵ و میانگین مدت بیماری ۲±۸ سال و دامنه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینات پیلاتس در گروه مداخله، ۱۲ هفته، هفته ای سه جلسه و جلسه ای یک ساعت بود. وضعیت ناتوانی جسمانی بیماران قبل و بعد از تمرینات با مقیاس ناتوانی جسمانی کروتزکه (EDSS) اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمرات ناتوانی جسمانی بیماران گروه مداخله قبل و بعد از تمرینات به ترتیب، ۱٫۴۷ و ۰٫۳۷ و در گروه کنترل به ترتیب، ۱٫۹۳ و ۱٫۴۳ بود، که تفاوت معنی داری در بیماران گروه مداخله قبل و بعد از تمرینات مشاهده شد (p<0.05).
نتیجه گیری: اجرای تمرینات پیلاتس باعث بهبود ناتوانی جسمانی بیماران مبتلا به مولتیبل اسکلروزیس می شود. بنابر این می توان از این تمرینات به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان های دارویی دیگر استفاده نمود.