مقاله تاثیر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی پیش رونده بر تعادل، خستگی و ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به ام اس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی پیش رونده بر تعادل، خستگی و ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به ام اس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله تعادل
مقاله شدت خستگی
مقاله ناتوانی جسمانی
مقاله مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مولیتپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن دستگاه عصبی مرکزی می باشد که به وسیله تخریب میلین سلول های عصبی مرکزی باعث اختلال در هدایت جریان های عصبی می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین های مقاومتی پیش رونده بر تعادل، ناتوانی جسمانی و خستگی بیماران زن مبتلا به بیماری ام اس بود.
روش بررسی: در یک طرح نیمه تجربی ۲۴ زن مبتلا به ام اس (قد: ۱۶۰±۷٫۶ cm، وزن: ۶۸±۱۱ kg، سن ۳۰٫۵±۵٫۹) به شیوه هدفمند و بر اساس نمره ناتوانی جسمانی توسعه یافته کورتز (۴ـ۱) به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت ۱۲ هفته، ۳ جلسه در هفته به مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه تمرینات مقاومتی پیش رونده انجام دادند. در این دوران گروه شاهد هیچ گونه فعالیت بدنی منظمی نداشت. برای ارزیابی تعادل از تست تعادل بورگ، خستگی از پرسش نامه شدت خستگی و ناتوانی جسمانی از پرسش نامه توسعه یافته کورتز به صورت پیش و پس آزمون استفاده گردید. تحلیل داده ها در سطح خطای آلفای ۵ درصد توسط آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره مانکوا به وسیله بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ انجام شد.
یافته ها: نتایج آماری نشان داد که در میانگین نمرات تست تعادل و شدت خستگی بین دو گروه تجربی و شاهد تفاوت معنا داری وجود دارد (P<0.05). با این حال در میانگین نمرات توانایی جسمانی دو گروه تفاوت معنا داری مشاهده نشد (P>0.05).
نتیجه گیری: بر پایه نتایج پژوهش حاضر اجرای ۱۲ هفته تمرین مقاومتی پیش رونده باعث افزایش تعادل و کاهش خستگی در بیماران مبتلا به ام اس می شود ولی تاثیری بر توانایی جسمانی آنان ندارد.