مقاله تاثیر ۱۲ هفته تمرین راه رفتن در آب بر مقاومت به انسولین و ویسفاتین سرم مردان دیابتی چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۱۲ هفته تمرین راه رفتن در آب بر مقاومت به انسولین و ویسفاتین سرم مردان دیابتی چاق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله ویسفاتین
مقاله مقاومت به انسولین
مقاله تمرین هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده تیری جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویسفاتین آدیپوکینی است که به تازه گی کشف شده است و مقدار آن در چربی احشایی زیاد است. همراه با چاقی، سطوح پلاسمایی ویسفاتین افزایش می یابد. فعالیت بدنی روش مناسبی برای کاهش وزن و جلوگیری از چاقی و بیماری های مرتبط با چاقی است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرین راه رفتن در آب بر ویسفاتین سرم و مقاومت به انسولین مردان دیابتی چاق غیر فعال بود. بدین منظور ۲۰ مرد دیابتی چاق با میانگین سنی ۵۵٫۶۲ سال و شاخص توده بدن ۲۸٫۳۹ کیلوگرم بر مترمربع به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه ۱۰ نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. تمرین شامل ۱۲ هفته، ۳ جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت بود. قبل و بعد از اجرای پروتکل نمونه خونی گرفته شد. داده ها با روش آماری t-test وابسته و با استفاده از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطوح ویسفاتین (p=0.003) و شاخص مقاومت به انسولین (p=0.005) در گروه تجربی به طور معنی داری کاهش یافت. این مطالعه نشان می دهد که تمرین هوازی راه رفتن در آب با کاهش نیمرخ لیپیدی، سطوح ویسفاتین و شاخص مقاومت به انسولین می تواند از چاقی و عوارض مرتبط با چاقی جلوگیری کند.