مقاله تاثیر ۱۲ هفته تمرینات هوازی بر سطوح آپلین، امنتین و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ۱۲ هفته تمرینات هوازی بر سطوح آپلین، امنتین و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات هوازی
مقاله امنتین
مقاله آپلین
مقاله گلوکز
مقاله دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی لاری زینب
جناب آقای / سرکار خانم: دریانوش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هورمون های مشتق از آدیپوکین ها شامل لپتین، آدیپونکتین، رزیستین، آپلین، امنتین می باشند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرینات هوازی بر سطوح آپلین، امنتین و گلوکز سرم در زنان مسن چاق مبتلا به دیابت نوع ۲ بود.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، ۳۰ زن مسن چاق انتخاب و بر اساس درصد چربی و شاخص توده بدنی به دو گروه کنترل (۱۵ نفر، میانگین سنی۵٫۸۸ ۵۳٫۳۰± و شاخص توده بدنی ۲٫۲±۲۸٫۷) و گروه آزمایش (۱۵ نفر، میانگین سنی ۷٫۱۲±۵۲٫۶۰ و شاخص توده بدنی ۳۰٫۰۳±۳٫۶) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی از نوع فزاینده بود که ۳ جلسه در هفته و به مدت ۱۲ هفته اجرا گردید. نمونه های خونی قبل از تمرینات و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه جمع آوری شد. ارزیابی داده ها با آزمون یومن ویتنی و مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هرگروه با آزمون ویلکاکسون در سطح معنی داری p£۰٫۰۵ انجام شد.
یافته ها: تغییرات معنی داری در سطوح پلاسمایی گلوکز و آپلین مشاهده شد(به ترتیب 
p=0.001 و p=0.006) اما تفاوت معنی داری بین امنتین گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی به دلیل ایجاد انقباضات عضلانی مداوم، موجب تسهیل روند ورود گلوکز به سلول می شود و باعث کاهش سطح گلوکز پلاسمایی می شود. هم چنین پاسخ هر آدیپوکین، به طور مجزا به شدت و مدت فعالیت ورزشی بستگی دارد.