مقاله تاثیر گیاه دارویی کاکوتی (.Ziziphora clinopodioides L) بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های خونی در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر گیاه دارویی کاکوتی (.Ziziphora clinopodioides L) بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های خونی در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراسنجه بیوشیمیایی
مقاله کاکوتی
مقاله عملکرد
مقاله جوجه گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفامهر علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثرات گیاه دارویی کاکوتی بر عملکرد، کیفیت لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های خونی جوجه های گوشتی از ۱ تا ۴۲ روزگی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای ۲۰ قطعه جوجه) و با ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتی بصورت مخلوطی از دو جنس (سویه تجاری راس ۳۰۸) اجرا شد. جیره های آزمایشی شامل ۱) تیمار شاهد (بدون استفاده از گیاه دارویی)، ۲) دارای ۰٫۵ درصد کاکوتی، ۳) حاوی ۱ درصد کاکوتی، ۴) حاوی ۱٫۵ درصد کاکوتی، ۵) حاوی ۲ درصد کاکوتی بودند. نتایج نشان داد که افزودن گیاه دارویی کاکوتی در سطح ۱٫۵ و ۲ درصد به طور معنی داری سبب افزایش خوراک مصرفی در دوره رشد (۲۱-۴۲ روزگی) شد و افزودن ۱ درصد کاکوتی ضریب تبدیل غذایی را در دوره رشد در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد (P<0.05). درصد لاشه، ران، وزن نسبی کبد، سنگدان و روده کوچک تحت تاثیر قرار نگرفت. مکمل ۱ درصد کاکوتی در مقایسه با شاهد سبب کاهش درصد چربی محوطه بطنی و افزایش درصد سینه شد (P<0.05). افزودن گیاه کاکوتی تاثیر معنی داری بر غلظت کلسترول، تری گلیسرید و گلوکز و درصد هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون نداشت. به طور کلی نتیجه گیری می شود که استفاده از ۱ درصد گیاه کاکوتی احتمالا دارای اثرات مثبت بر رشد و صفات ایمنی جوجه های گوشتی می باشد.