مقاله تاثیر گیاهان داروئی، پری بیوتیک، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر مورفولوژی روده و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر گیاهان داروئی، پری بیوتیک، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر مورفولوژی روده و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان داروئی
مقاله پری بیوتیک
مقاله پروبیوتیک
مقاله مورفولوژی روده باریک
مقاله قابلیت هضم ایلئومی
مقاله جوجه گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده صدردانش پور محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتمداری فرید
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ترشیزی محمدامیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی اثرات گیاهان داروئی، پری بیوتیک، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی، با استفاده از ۲۸۸ قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه تجاری «کاب ۵۰۰» در قالب طرح کاملا تصادفی با ۶ تیمار، ۴ تکرار و ۱۲ قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون افزودنی غذایی)، جیره حاوی ویرجینیامایسین (آنتی بیوتیک)، جیره حاوی دایجستروم (مخلوط تجاری گیاهان داروئی)، جیره حاوی پروتکسین (پروبیوتیک)، جیره حاوی ایمنووال (پری بیوتیک)، جیره حاوی پروتکسین با ایمنووال بودند. وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بصورت هفتگی اندازه گیری شد و تلفات به صورت روزانه ثبت گردید. قابلیت هضم مواد مغذی در پایان ۴۲ روزگی اندازه گیری شد. در ۳۸ روزگی دوره پرورش به منظور بررسی مورفولوژی روده از هر تکرار آزمایشی یک نمونه ذبح گردید. اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن بدن، مصرف خوراک، درصد تلفات، قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی، ارتفاع خمل ها و عمق کریپت در دوازدهه و ایلئوم و نسبت ارتفاع خمل به عمق کریپت در هر سه ناحیه روده معنی دار نبود. عمق کریپت و ارتفاع خمل ها در ژژنوم جوجه های مصرف کننده ویرجینیامایسین نسبت به جوجه های مصرف کننده پروبیوتیک و پری بیوتیک کوتاه تر بود. نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن ایمنووال به جیره جوجه های گوشتی همانند ویرجینیامایسین سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی در ۴۲ روزگی شد.