مقاله تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر pH خاک، وزن خشک و قابلیت جذب فسفر در کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر pH خاک، وزن خشک و قابلیت جذب فسفر در کلزا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدیته
مقاله باکتری تیوباسیلوس
مقاله فسفر
مقاله گوگرد
مقاله مایه تلقیح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان زرنگار
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح نصرت آباد علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تامین فسفر مورد نیاز گیاهان از دو طریق استفاده از کودهای شیمیایی و بیولوژیک امکان پذیر است. مقدار زیادی از فسفر موجود در کودهای شیمیایی بعد از ورود به خاک نامحلول شده و از دسترس گیاهان خارج می شود. ریزجاندارانی به نام اکسیدکننده های گوگرد با کاهش pH خاک شکل نامحلول فسفر خاک را به شکل محلول تبدیل می کنند. به منظور بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر کاهشpH  و افزایش قابلیت جذب فسفر خاک، آزمایش گل خانه ای کشت کلزا رقم اکاپی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل ۵ سطح گوگرد پودری (۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرم در هکتار) و ۳ سطح تیوباسیلوس (بدون مایه تلقیح، ۵ و ۱۰ گرم مایه تلقیح در ۶ کیلوگرم خاک گلدان، با جمعیت ۱۰۷ باکتری در گرم مایه تلقیح) با ۳ تکرار در سال ۸۹-۱۳۸۸ به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر همه منابع تغییرات بر قابلیت جذب فسفر و کاهش pH در سطح ۱ درصد معنی دار بود. متوسط فسفر قابل جذب خاک در تیمارهای بدون تلقیح ۲۱ و در تیمارهای تلقیح شده ۲۸ میلی گرم بر کیلوگرم بود و ۳۳٫۳۳ درصد افزایش نشان داد و اثر متقابل گوگرد و باکتری مقدار فسفر قابل جذب را ۱۶۵ درصد افزایش داد و pH خاک در مقایسه با خاک اولیه ۱٫۰۵ واحد کاهش یافت و تیمار دارای کمترین کود نسبت به تیمار با بیش ترین کود ۰٫۵۵ واحد تفاوت pH داشت. افزایش جذب فسفر توسط گیاه معنی دار بود ولی افزایش وزن خشک گیاه از نظر آماری معنی دار نبود و این افزایش منوط به خطای آزمایش بوده است.