مقاله تاثیر گوگرد، فسفر و نقش گیاه بر زیست توده میکروبی و فعالیت فسفاتازهای خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۲۱۸ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر گوگرد، فسفر و نقش گیاه بر زیست توده میکروبی و فعالیت فسفاتازهای خاک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم های خاک
مقاله کیفیت خاک
مقاله زیست توده میکروبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنزیم های خاک و زیست توده میکروبی نقش اساسی در چرخه عناصر غذائی ایفا کرده و در مقایسه با بسیاری از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی به تغییرات محیطی و مدیریتی حساستر می باشند. از این رو همواره در مواجه با ورود هر گونه مواد به خاک و یا تغییرات اعمال شده به عنوان شاخص های مهم کیفیت خاک مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند. گوگرد که از محصولات فرعی پالایشگاه های گاز و پتروشیمی است که بالاخص در کشورهای نفت خیز به عنوان اصلاح کننده خاک مطرح می باشد. در سال های اخیر مصرف گوگرد با فرض کاهش pH خاک های آهکی و افزایش قابلیت فراهمی عناصر مهمی چون فسفر، روی و آهن در خاک، مصرف صورتی همگانی در خاک های کشاورزی به خود گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر گوگرد و فسفر و نقش گیاه بر زیست توده میکروبی و فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی خاک بوده است.آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ سطح گوگرد (۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار) و ۳ سطح فسفر (شاهد، بر اساس آزمون خاک و ۶۵ درصد آزمون خاک) و دو سطح گیاه (با و بدون کاشت ذرت) در ۳ تکرار در شرایط مزرعه اجرا شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که وجود گیاه، کربن زیست توده میکروبی، آنزیم فسفاتاز قلیایی و اسیدی را به طور معنی دار افزایش داد. افزایش گوگرد باعث کاهش معنی دار کربن زیست توده میکروبی، فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و اسیدی نسبت به تیمار شاهد شد. افزایش فسفر، کربن زیست توده میکروبی را به طور معنی دار کاهش داد ولی کاهش فعالیت فسفاتازها با افزایش فسفر معنی دار نبود.