مقاله تاثیر گنجاندن ستون «خلاصه سیر بیماری» در صفحه دستورات پرونده های بیمارستانی بر افزایش ثبت سیر بیماری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۷۰ تا ۳۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر گنجاندن ستون «خلاصه سیر بیماری» در صفحه دستورات پرونده های بیمارستانی بر افزایش ثبت سیر بیماری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارک پزشکی
مقاله سیر بیماری
مقاله صفحه دستورهای پزشک
مقاله مستندسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی دوکی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرخی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدپاشا یداله
جناب آقای / سرکار خانم: تمدنی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نخجوانی نعیمه
جناب آقای / سرکار خانم: براری سوادکوهی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی عمران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپورکچو موسی
جناب آقای / سرکار خانم: هادی پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اوصیا سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی احمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی نشلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورمیر علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرونده پزشکی متشکل از مجموع مدارکی است که گواه وضعیت سلامت بیمار در لحظه ای از زندگی او می باشد. بین سیر بیماری و دستورهای صادر شده روزانه پزشک در پرونده، ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد و هر دستور پزشکی ناشی از وضعیت موجود بیمار و سیر بیماری وی می باشد. در این مطالعه، به جهت افزایش سیر بیماری و ارتقای آموزشی فراگیران، ضمن حفظ وجود صفحه سیر بیماری قبلی در پرونده، ستونی از سیر بیماری در صفحه دستورهای پرونده های پزشکی تعیین و میزان اثربخشی آن در ثبت سیر بیماری شناسایی شد.
روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای شاهددار، پرونده های بیماران بستری در کلیه بخش های فوق تخصصی بیمارستان کودکان امیرکلای بابل در طی سه ماه آخر سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفتند (از مجموع حدود ۳۴۶۲ پرونده، در هر سال، ۱۵۰پرونده مورد بررسی قرار گرفت). به هر یک از شاخص های سیر بیماری که بر اساس الگوی SOAP ثبت شدند، یک امتیاز داده شد. در نهایت، اگر فقط تا سه شاخص در پرونده ذکر گردید ضعیف، تا ۵ مورد متوسط و تا ۷ مورد خوب ارزیابی شدند. سپس امتیازات حاصل از پرونده های فوق با استفاده از آزمون های آماری t-test، Paired t-test، ضریب همبستگی پیرسون، مجذور کای، fisher’s exact و ضریب Kappa مورد مقایسه قرار گرفتند و P<0.05 معنی دار تلقی شد.
یافته ها: میانگین تعداد دستورهای پزشک پرونده ها در سه ماهه آخر سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۹٫۱۵±۱۰٫۸ و ۸٫۴۵±۶٫۸۰ مورد بوده است. امتیاز خوب، بیشترین فراوانی را در ستون خلاصه سیر بیماری جدید داشت. بیشترین میانگین نتایج به دست آمده در گروه های مورد مطالعه مربوط به خلاصه سیر بیماری در سال ۱۳۸۸ بود. مقایسه میانگین ها نیز از نظر آماری معنی دار بوده است (P<0.05).
نتیجه گیری: با اضافه کردن ستون جدید تحت عنوان «خلاصه سیر بیماری» در برگه دستورهای پزشک، ثبت سیر بیماری و علت دستورهای پزشکی ارایه شده، به طور قابل ملاحظه ای بر اساس الگوی SOAP ارتقا می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که این ستون در صفحه دستورهای پزشک پرونده های بیمارستانی گنجانده شود.