مقاله تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سکته قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مراقبت های نوین از صفحه ۳۶۴ تا ۳۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سکته قلبی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان درمانی گروهی
مقاله شناخت درمانی
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب
مقاله انفارکتوس ماهیچه قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی کلثوم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی طوبی
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اضطراب و افسردگی، از عوارض شایع در مبتلایان به سکته قلبی می باشد و می تواند احتمال وقوع حملات بعدی را در این بیماران افزایش دهد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری، بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شد.
روش تحقیق: این مطالعه نیمه تجربی به صورت قبل و بعد، بر روی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی که در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان ولی عصر (عج) شهر بیرجند در سال ۹۰-۱۳۸۹ بستری شده بودند، یک ماه پس از ترخیص، انجام شد. از بین این بیماران، ۱۵ بیمار که بر اساس مقیاس افسردگی بک، نمره بالاتر از ۱۳ و نیز ۱۵ نفر که بر اساس مقیاس اضطراب بک، نمره بالاتر از ۱۴ گرفته بودند، انتخاب شدند. برای بیماران، کلاس های گروه درمانی شناختی – رفتاری، طی دوازده جلسه ۱٫۵ ساعته (هفته ای دو بار) برگزار شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش ۱۳) و روش های آمار توصیفی و آزمون آماری تی زوج در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: پس از اعمال روش گروه درمانی شناختی – رفتاری، میانگین نمره افسردگی از ۱۹٫۰۸±۵٫۶۳ به ۷٫۶۶±۳٫۶۲ (P<0.001) و میانگین نمره اضطراب از ۳۰±۱۱٫۳۳ به ۱۲٫۱۶±۷٫۶۲ کاهش یافت (P<0.001).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، مداخلات شناختی رفتاری به صورت گروهی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سکته قلبی موثر است.