مقاله تاثیر کپسوله کردن بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و خواص کیفی آب سیب در طول نگهداری در دمای محیط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر کپسوله کردن بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و خواص کیفی آب سیب در طول نگهداری در دمای محیط
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک
مقاله زنده مانی
مقاله شفافیت
مقاله لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ قاسمی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: زمردی شهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آب سیب پروبیوتیک، یکی از جدیدترین فرصت های نوآوری در تجارت انواع نوشیدنی های سالم در سراسر جهان می باشد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LAFTI-L10 DSL) به دو صورت آزاد و کپسوله شده و تاثیر آنها بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آب سیب در طول ۶۰ روز نگهداری در دمای ۵±۲۵ درجه سانتی گراد است.
مواد و روش ها: در این بررسی ۴ تیمار شامل شاهد، آب سیب حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزاد و به صورت کپسوله شده به روش اکستروژن و آب سیب که pH آن توسط پودر آب پنیر به ۴٫۴ تنظیم شده همراه با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس تهیه شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در طول نگهداری تعداد پروبیوتیک ها در تیمارهای آب سیب حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزاد و کپسوله شده به ترتیب دو و یک سیکل لگاریتمی کاهش و در تیماری که pH آن توسط پودر آب پنیر به ۴٫۴ تنظیم شده همراه با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، حدود ۰٫۵ سیکل لگاریتمی افزایش یافت. تعداد نهایی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پایان دوره نگهداری در تیمارهای حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به صورت آزاد، کپسوله شده و حاوی پودر آب پنیر به ترتیب ۶٫۶، ۷٫۶ و ۹٫۰۴ سیکل لگاریتمی بود. تیمار حاوی پودر آب پنیر دارای کمترین میزان شفافیت و رنگ و نمونه حاوی پروبیوتیک کپسوله شده بیشترین میزان شفافیت و رنگ و کمترین میزان کدورت را داشتند. نمونه حاوی پروبیوتیک آزاد و کپسوله شده از لحاظ خواص حسی با آب سیب شاهد اختلاف معنی داری نداشت. اما تیمار حاوی پودر آب پنیر کمترین امتیاز خواص حسی را داشت.
نتیجه گیری: لذا می توان از کپسوله کردن در تولید آب سیب پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس استفاده نمود.