مقاله تاثیر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی بینی در کاهش اندازه لوزه سوم کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۰۱ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی بینی در کاهش اندازه لوزه سوم کودکان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استروئیدها
مقاله آدنوئید
مقاله انسداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: منزوی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محبی صالح
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ملک محمدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بزرگی آدنویید از علل شایع ناتوانی در کودکان است که در موارد شدید جراحی می شود ولی شواهدی درباره تاثیر درمان دارویی وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی اثر کورتیکواستروییدهای استنشاقی از راه بینی در کاهش انسداد راه هوایی ناشی از بزرگی آدنویید بود.
روش کار: این کارآزمایی بالینی در ۵۰ کودک ۲ تا ۱۱ سال با علایم انسداد شدید بینی انجام شد. درمان باMometason در دو گروه ۴-۲ سال و ۵-۱۱ سال به مدت ۳ ماه انجام شد و پس از ۳ ماه مورد پیگیری مجدد قرار گرفتند. در ابتدا و پایان مطالعه ثبت علایم انسداد و گرافی لترال گردن جهت بررسی سایز آدنویید و میزان انسداد انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t و وللکاسون استفاده و P<0.05 معنی دار تلقی گردید.
نتایج: پاسخ بالینی و رادیولوژیک بیماران پس از درمان از نظر آماری معنی دار بود و پس از ۳ ماه درمان بهبودی قابل توجه در هر دو گروه مشاهده شد که در گروه ۴-۲ سال محسوس تر بود. در هر دو گروه کاهش علایم انسداد بینی و راه هوایی در گرافی لترال گردن مشاهده شد. هیچگونه عارضه ای در مدت درمان در بیماران گزارش نشد. در مقایسه نمره کل علایم و درصد انسداد راه هوایی در گرافی لترال گردن ۳ ماه پس از درمان و ۳ ماه پس از قطع درمان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: کورتیکواسترویید داخل بینی باعث کاهش سایز آدنویید و شدت علایم انسداد راه هوایی فوقانی ناشی از بزرگی آدنویید شد و اثرات مفید دارو تا ۳ ماه پس از قطع درمان باقی بود.