مقاله تاثیر کود زیستی فسفات بارور – ۲ و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر کود زیستی فسفات بارور – ۲ و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله عناصر ریزمغذی
مقاله کود زیستی
مقاله محلول پاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده اصل علی
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ولیلو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور – ۲ و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای ۷۰۴ آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ در روستای قره کندی شهرستان چایپاره با سه تکرار انجام شد. در این تحقیق فاکتور اول به عنوان کود فسفره در سه سطح شامل: =a1 کود زیستی فسفات بارور – ۲ + سوپر فسفات تریپل، =a2 کود زیستی فسفات بارور – ۲ (به روش بذر مال)، =a3 سوپر فسفات تریپل (به روش مصرف خاکی) و فاکتور دوم محلول پاشی عناصر ریزمغذی در پنج سطح شامل: =b1بور، =b2 روی،=b3 مس،=b4 منگنز که آن ها به صورت محلول پاشی برگی و =b5 شاهد (عدم محلول پاشی عناصر ریزمغذی) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته و تعداد ردیف دانه در بلال تحت تاثیر هر دو فاکتور قرار گرفتند. صفات تعداد برگ، تعداد دانه در بلال، قطر بلال، عملکرد کاه و کلش و عملکرد بیولوژیک تنها تحت تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی به خصوص روی قرار گرفتند ولی مصرف کود فسفر روی این صفات اثر معنی داری نداشت. کود زیستی فسفات بارور – ۲ روی عمق دانه در بلال اثر معنی داری داشت. محلول پاشی عناصر ریزمغذی و اثر متقابل دو فاکتور روی قطر چوب بلال و عملکرد دانه در واحد سطح معنی دار بودند. در کل با توجه به نتایج حاصله، مصرف کود زیستی فسفات بارور – ۲ از طریق محلول سازی منابع نامحلول فسفر در خاک، مولفه های رشد را ارتقا داده و منجر به افزایش عملکرد گیاه گردیده است و همچنین محلول پاشی عناصر ریزمغذی به دلیل رفع کمبود و اثر تغذیه ای خود باعث افزایش تعادل در رشد، تنظیم فرآیندهای نمو در گیاه و در نهایت بهبود عملکرد و اجزای عملکرد گردید، به طوری که بیشترین عملکرد دانه به مقدار ۱۵٫۸۹ تن در هکتار در تیمار کودی محلول پاشی روی و کمترین عملکرد دانه به مقدار ۱۲٫۷۰ تن در هکتار در تیمار کودی شاهد (عدم محلول پاشی عناصر ریزمغذی) به دست آمد.