مقاله تاثیر کودهای زیستی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد کدو آجیلی در کشت مخلوط با لوبیا چیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۷۹ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر کودهای زیستی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد کدو آجیلی در کشت مخلوط با لوبیا چیتی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کدو آجیلی
مقاله لوبیاچیتی
مقاله نیتروکسین
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی محله جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت مخلوط به عنوان یکی از سیستم های موثر در افزایش کارایی استفاده از منابع تولید می باشد. در همین راستا آزمایشی در سال ۱۳۹۱ در مزرعه ای واقع در اطراف شهرستان خوی به مورد اجرا گذاشته شد. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل چهار سیستم کشت خالص کدوی آجیلی، کشت خالص لوبیا چیتی، کشت کدوی آجیلی با ۳ و ۲ ردیف لوبیا چیتی و عامل دوم شامل تلقیح بذر با کودهای بیولوژیک نیتروکسین، نیتراژین و عدم تلقیح بذور بود. نتایج آزمایش نشان داد، اثرات اصلی عوامل آزمایشی بر تمامی صفات مورد بررسی به غیر از درصد روغن کدو معنی دار بوده و در بین اثرات متقابل نیز فقط وزن صد دانه و عملکرد دانه کدو معنی دار گردید، به طوری که تلقیح بذور کدو و لوبیا چیتی با کودهای نیتروکسین و نیتراژین باعث بهبود صفات عملکرد و اجزای عملکرد دانه گردید و بالاترین عملکرد دانه کدوی آجیلی با ۱۳۰٫۲ گرم در مترمربع حاصل گردید. کشت خالص هر دو گیاه در مقایسه با نسبت های مخلوط به کار رفته در این تحقیق از لحاظ تعداد میوه در بوته، تعداد دانه در میوه و عملکرد دانه کدوی آجیلی بهترین وضعیت را نشان دادند، ولی با توجه به مقادیر نسبت برابری زمین (LER)، کشت مخلوط کدوی آجیلی با ۳ ردیف لوبیا چیتی بیشترین مقدار (۱٫۵۲) را نشان داد. این موضوع حاکی از برتری کشت مخلوط کدوی آجیلی و لوبیا چیتی از لحاظ بهره مندی اقتصادی از منابع تولید (خاک و آب) می باشد.