مقاله تاثیر کودهای دامی و نیتروکسین همراه با جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۶۴ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر کودهای دامی و نیتروکسین همراه با جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزی پایدار
مقاله عملکرد دانه
مقاله ماده موثر
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: تدین محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: معاف پوریان غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کودهای دامی و بیولوژیک نیتروکسین همراه با کاربرد هورمون جیبرلین، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار روی ذرت (.Zea may L) در منطقه بیضاء استان فارس انجام گرفت. تیمارها شامل کودهای دامی و نیتروکسین بترتیب هر کدام در دو سطح (صفر و ۳۰ تن در هکتار) به عنوان کرت اصلی و جیبرلین در سه سطح (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ پی پی ام) به عنوان کرت فرعی بودند. نتایج نشان داد که تاثیر هر کدام از تیمارها بصورت جداگانه معنی دار ولی برهمکنش آنها معنی دار نبود. نتایج مقایسات میانگین مربوط به سطوح مختلف کود دامی نشان داد که بالاترین صفات در تیمار کاربرد کود دامی به میزان ۳۰ تن در هکتار به دست آمد. همچنین کود نیتروکسین منجر به افزایش صفات در اثر کاربرد ۳۵ گرم ماده موثره در هکتار شد. جیبرلین باعث افزایش صفات گردید، بین سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰ پی پی ام روی بعضی صفات اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. بیشترین عملکرد دانه مربوط به کاربرد کود دامی به میزان ۳۰ تن در هکتار، کود نیتروکسین به میزان ۳۵ گرم ماده موثره در هکتار به همراه ۱۰۰ پی پی ام جیبرلین بود. نتایج نشان داد که در شرایط امروز و با توجه به گسترش کشاورزی پایدار، استفاده از این نهاده ها می تواند در منطقه بیضاء سود مند و قابل توجیه باشد.