مقاله تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و میزان اسانس گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) با تاکید بر عملیات خاکورزی حداقل در نظام های اکولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و میزان اسانس گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) با تاکید بر عملیات خاکورزی حداقل در نظام های اکولوژیک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازتوباکتر
مقاله آزوسپیریلوم
مقاله میکوریزا
مقاله کودهای بیولوژیک
مقاله رازیانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عروج نیا سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مایه تلقیح باکتری های ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و قارچ میکوریزا بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی رازیانه آزمایشی در سال ۱۳۹۱ در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: ۱- تیمار شاهد (بدون هیچگونه تیمار کودی)، ۲-ازتوباکتر (Azotobacter paspali)، ۳-آزوسپیریلوم (Azospirillum brasilence)، -۴میکوریزا(Glomus intraradaices) ، ۵- ترکیب ازتوباکتر و آزوسپیریلوم، ۶- ترکیب ازتوباکتر و میکوریزا، ۷-ترکیب آزوسپیریلوم و میکوریزا ۸-ازتوباکتر، میکوریزا و آزوسپیریلوم بود. مقدار ۱۵ میلی گرم از هر مایه تلقیحی برای ۱۱۰ گرم بذر به ازای هر تیمار به جز شاهد و به صورت تلقیح قبل از کاشت بکار برده شد. برای چسبندگی بهتر بذور با مایه تلقیح قارچ از صمغ عربی نیز استفاده شد. نتایج آزمایش نشان داد که تلقیح بذر رازیانه با کودهای بیولوژیک باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد اسانس گیاه در مقایسه با شاهد شد. اما تاثیر آن بر درصد اسانس معنی دار نبود. عملکرد دانه در تیمار ترکیبی آزوسپیریلوم و میکوریزا نسبت به سایر تیمارهای مورد آزمایش بیشتر بود. بیشترین و کمترین عملکرد اسانس به ترتیب برای تیمارهای آزوسپیریلوم و میکوریزا و شاهد با میانگین ۲۶٫۹۵ و 16.52 لیتر در هکتار به دست آمد. اما شاخص برداشت در مقایسه با شاهد کاهش یافت.