مقاله تاثیر کوددهی متعادل بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های گندم در منطقه ورامین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر کوددهی متعادل بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های گندم در منطقه ورامین
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد پروتیین
مقاله ژنوتیپ های گندم
مقاله عملکرد دانه و نسبت مولی اسید فتیک به روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبری منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی تاثیر کودهای پرمصرف و ریزمغذی، در بهبود خواص کمی و کیفی ژنوتیپ های گندم پاییزه، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در سال زراعی ۸۶ – ۱۳۸۵ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی ورامین – پیشوا اجرا شد. کرت های اصلی شامل ۵ تیمار کودی: ۱٫ شاهد (نیتروژن و فسفر) ۲٫ شاهد + پتاسیم ۳٫ شاهد + پتاسیم + روی ۴٫ شاهد + پتاسیم + روی + آهن ۵٫ شاهد + پتاسیم + روی + آهن + مس. کرت های فرعی شامل ۳ ژنوتیپ گندم: ۱٫ شیرازی ۲٫ پیشتاز M72.3 بودند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ و تیمارهای کودی مورد مطالعه، در صفاتی نظیر عملکرد دانه، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد پروتیین و عملکرد بیولوژیک در سطح ۱ درصد اختلاف معنی دار داشتند. ژنوتیپ شیراز، با میانگین عملکرد دانه ۴۴۴۳٫۲ کیلوگرم در هکتار نسبت به ژنوتیپ M72 با میانگین ۴۰۲۳٫۳ کیلوگرم در هکتار؛ ۱۰ درصد برتری داشته و بالاترین رتبه آماری را به خود اختصاص داد. بالاترین عملکرد دانه، از تیمار شاهد + پتاسیم + روی + آهن + مس با متوسط ۴۹۴۱٫۵ کیلوگرم در هکتار و کم ترین عملکرد دانه از تیمار شاهد، با میانگین ۳۴۵۳٫۱ کیلوگرم در هکتار به دست آمد، بهترین PA/Zn از تیمار شاهد + پتاسیم + روی + آهن، با میانگین ۱۷٫۴۱ و بدترین PA/Zn از تیمار شاهد با میانگین ۲۸٫۷۱ به دست آمد. با توجه نتایج حاصله، می توان ژنوتیپ شیراز و تیمار کودی شاهد + پتاسیم + روی + آهن + مس را برای افزایش عملکرد دانه، درصد پروتیین و کاهش نسبت مولی اسید فتیک به روی در منطقه توصیه کرد.