مقاله تاثیر کمپرس گرم پرینه در مرحله دوم زایمان بر پیامدهای زایمان زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مراقبت های نوین از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر کمپرس گرم پرینه در مرحله دوم زایمان بر پیامدهای زایمان زنان نخست زا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب پرینه
مقاله درد
مقاله کمپرس گرم
مقاله نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری فریده
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: صمصامی عالمتاج
جناب آقای / سرکار خانم: فروهری صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: هادیان فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی مهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در مرحله دوم زایمان، مراقبان با دو مساله مهم بخصوص در نخست زایان روبرو هستند. یکی از این دو مساله درد شدید و دیگری احتمال بسیار زیاد آسیب عمدی و خودبه خودی به پرینه می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تاثیر کمپرس گرم پرینه در مرحله دوم زایمان بر پیامدهای زایمان زنان نخست زا انجام گردید.
روش بررسی: در این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، صد و پنجاه نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان های شوشتری و حضرت زینب (س) شیراز که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله در مرحله دوم، کمپرس گرم روی پرینه و گروه کنترل فقط مراقبتهای معمول را دریافت کردند. پس از زایمان برای هر دو گروه چک لیست برای تعیین اقدام به اپی زیوتومی، سالم بودن پرینه، محل، درجه و طول پارگی کامل شد. با استفاده از خط کش دیداری مک گیل، شدت درد در اولین فرصت پس از زایمان در هر دو گروه تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۵ و آزمونهای آماری Chi- square، Fisher Exact Test، Independent T Test، Mann Whitney U و Odds Ratio تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه، ۲۹ نفر (۳۸٫۷%) در گروه مداخله و پنج نفر (۶٫۷%) در گروه کنترل نیاز به بخیه نداشتند OR=8.8 (CI 95%: 3.18-24.46)، (p<0.001) و اقدام به اپی زیوتومی در گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود OR=0.112 (CI 95%: 0.045-0.274)، (p<0.001). میانگین شدت درد مرحله دوم و شدت درد پرینه در روز اول پس از زایمان در گروه مداخله ب ه طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (p<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که استفاده از کمپرس گرم در مرحله دوم زایمان می تواند آسیبهای پرینه را کاهش و درد این مرحله را تسکین دهد.