مقاله تاثیر کمبود روی بر رشد، درصد کلنیزاسیون میکوریزی ریشه و جذب روی، فسفر و آهن در گیاه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر کمبود روی بر رشد، درصد کلنیزاسیون میکوریزی ریشه و جذب روی، فسفر و آهن در گیاه ذرت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله کلنیزاسیون ریشه
مقاله قارچ های میکوریزی
مقاله کمبود روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارنیا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: علی اصغرزاد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی بلند رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: اوستان شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود روی یکی از شایعترین کمبودهای عناصر ریز مغذی در گیاهان است و باعث کاهش در تولید محصول می شود. هدف از این پژوهش، بکارگیری قارچ های میکوریز آربوسکولار جهت رفع کمبود Zn و تاثیر آن بر قابلیت جذب روی، فسفر، آهن و رشد گیاه ذرت بود. این آزمایش در دو قسمت انجام گرفت که قسمت اول به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شامل قارچ در دو سطح ( M و +M به ترتیب بدون قارچ و تلقیح شده با G. intraradices) و دو سطح کمبود و کفایت روی (به ترتیب ۰ و ۱۶ میکرو مولار) در بستر پرلیت اجرا شد. هر تیمار شامل چهار تکرار در گلدان های پلاستیکی بود. قسمت دوم بصورت طرح پایه کاملا تصادفی با دو سطح قارچی ( M و +M به ترتیب بدوم قارچ و G. intraradices) در چهار تکرار و در بستر پرلیت اجرا شد. در قسمت اول نتایج نشان داد که در تیمارهای با کمبود روی، گیاهان میکوریزی به طور معنی داری کمتر از گیاهان غیر میکوریزی دچار کاهش رشد شدند. کمبود روی باعث افزایش معنی داری در غلظت و مقدار فسفر بخش هوائی و ریشه گیاهان میکوریزی و غیرمیکوریزی شد. گیاهان میکوریزی و با کمبود روی دارای بیشترین غلظت و مقدار آهن و گیاهان غیرمیکوریزی و با روی کافی، دارای کمترین غلظت و مقدار آهن بودند. کمبود روی باعث افزایش درصد کلنیزاسیون ریشه به میزان ۵۸% در گیاهان میکوریزی شد و در قسمت دوم این پژوهش مشاهده شد که گیاهان میکوریزی قادر به جذب روی از منابع نامحلول آن (ZnO) هستند.